Kushtet dhe Rrethanat e Përdorimit për agjenda.com

1. Hyrje

1.1 Mirësevini në agjenda.com, një platformë online për menaxhimin e termineve dhe orarit të punës. Këto janë kushtet dhe rrethanat që rregullojnë përdorimin e platformës dhe shërbimeve të saj.
1.2 Për qëllimet e këtyre kushteve dhe rrethanave, "ne," "ynë," ose "agjenda.com" referohet për pronarët dhe operatorët e agjenda.com, ndërsa "ju" ose "përdoruesi" referohet për individët ose entitetet që përdorin platformën.
1.3 Platforma agjenda.com është pronë e biznesit "Agjenda.com.".

2. Pajtimi dhe Pranimi i Kushteve

2.1 Duke hyrë dhe duke përdorur platformën tonë, ju pajtoheni të bindeni nga këto kushte dhe rrethana.
2.2 Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të këtyre kushteve, ju lutemi të mos përdorni platformën ose shërbimet tona.

3. Përgjegjësia e Përdoruesit

3.1 Ju jeni plotësisht përgjegjës për informacionin dhe të dhënat që futni në platformën agjenda.com.
3.2 Ju jeni gjithashtu përgjegjës për çdo veprim ose mosveprim që ndodh në llogarinë tuaj.
3.3 Agjenda.com nuk është përgjegjëse për pasojat e informacionit të pasaktë ose të paazhurnuar që ju mund të keni futur.

4. E Drejta për të Refuzuar ose Pezulluar Shërbimin

4.1 Agjenda.com ka të drejtën të refuzojë shërbimin për përdoruesit që shkelin këto kushte dhe rrethana.
4.2 Ne gjithashtu kemi të drejtën të pezullojmë ose të shfuqizojmë llogarinë tuaj në çdo kohë, pa asnjë njoftim paraprak, për shkelje të këtyre kushteve.

5. Regjistrimi dhe Siguria

5.1 Ju mund të përdorni shërbimet tona vetëm pas regjistrimit dhe aktivizimit të llogarisë tuaj.
5.2 Është e rëndësishme të përdorni një fjalëkalim të fortë dhe të mbani detajet e llogarisë tuaj konfidenciale.
5.3 Agjenda.com përdor teknologji të avancuar për të mbrojtur të dhënat tuaja, por nuk mund të garantojë sigurinë e plotë të llogarisë tuaj nga veprime të paligjshme ose të padëshiruara të palës së tretë.

6. Tarifat dhe Pagesat

6.1 Agjenda.com ofron një paketë me një çmim mujor.
6.2 Çdo ndryshim i tarifave do të njoftohet me një afat prej 15 ditësh.
6.3 Nëse ju nuk paguani tarifën mujore, shërbimet tuaja mund të pezullohen deri në kryerjen e pagesës.
6.4 Të gjitha tarifat janë të paraqitura qartë në faqen tonë dhe nuk ka tarifa të fshehta.

7. Anulimi Dhe Rimbursimi

7.1 Ju mund të anuloni abonimin tuaj në çdo kohë.
7.2 Nëse anuloni abonimin, ju nuk do të merrni një rimbursim për çdo periudhë kohore të paguar paraprakisht.
7.3 Pasi të anuloni, ju do të keni akses në platformë deri në fund të periudhës për të cilën keni paguar.

8. Përditësimet dhe Ndërprerjet e Shërbimit

8.1 Agjenda.com mund të përditësojë ose të ndryshojë shërbimet në çdo kohë.
8.2 Ne mund të ndërprerim shërbimin për mirëmbajtje ose për përmirësime, dhe do të përpiqemi të ju njoftojmë me kohë për këto ndërprerje.

9. Juridiksioni dhe Ligji i Aplikuar

9.1 Këto kushte dhe rrethana do të jenë të nënshtruara dhe të interpretuara në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës.

10. Kufizime të Moshës

10.1 Platforma agjenda.com nuk është e destinuar për individët nën moshën e caktuar ligjore për përdorim të platformave të internetit në shtetin respektiv të përdoruesit.
10.2 Duke krijuar një llogari dhe duke përdorur shërbimet tona, ju deklaroni dhe garanizoni se jeni mbi moshën e caktuar ligjore ose se keni marrë miratimin nga prindi ose kujdestari ligjor.
10.3 Ne nuk marrim përsipër të verifikojmë moshën e përdoruesve, por në rast se zbulohet se një përdorues është nën moshën e lejuar, llogaria mund të pezullohet dhe të dhënat të fshihen në përputhje me politikën tonë të privatësisë.
10.4 Prindërit dhe kujdestarët ligjor janë të ftuar të ndihmojnë në edukimin e fëmijëve të tyre rreth përdorimit të sigurt dhe të përgjegjshëm të internetit dhe të kontrollojnë dhe kufizojnë përdorimin e shërbimeve tona nga fëmijët e tyre.

11. Pronësia Intelektuale

11.1 Të gjitha përmbajtjet, dizajnet, logot dhe softwaret në agjenda.com janë pronë e "Agjenda.com" dhe janë të mbrojtura nga ligjet ndërkombëtare të autorit dhe të tjera ligje të pronësisë intelektuale.
11.2 Përdorimi, riprodhimi, ose shpërndarja pa leje e ndonjë prej përmbajtjeve të platformës sonë është e ndaluar rreptësisht.

12. Përmbajtja e Përdoruesit

12.1 Nëse përdoruesit lejohen të ngarkojnë përmbajtje, ata janë përgjegjës për natyrën dhe përmbajtjen e asaj.
12.2 Çdo përmbajtje e paautorizuar, e paudhëzuar ose e rrezikshme është e ndaluar dhe mund të çojë në pezullimin ose terminimin e llogarisë.

13. Mbyllja e Llogarisë

13.1 Ne kemi të drejtën të mbyllim llogarinë tuaj në rastet e caktuara të shkeljes së kushteve tona.
13.2 Procesi dhe pasojat e mbylljes së llogarisë duhet të jenë të qarta për përdoruesit.

14. Modifikimi i Kushteve të përdorimit

14.1 Ne kemi të drejtën të ndryshojmë Kushtet e përdorimit në çdo kohë, dhe ndryshimet do të hyjnë në fuqi menjëherë pas publikimit të tyre në platformë.
14.2 Është përgjegjësia juaj të rishikoni Kushtet dhe Rrethanat rregullisht për ndryshime.

15. Pohime dhe Kufizim i Përgjegjësisë

15.1 Platforma dhe shërbimet ofrohen "siç janë" dhe "sipas disponueshmërisë" pa asnjë lloj garancie eksplicite ose implicite.
15.2 Ne nuk garantojmë se platforma do të jetë e pa ndërprerë ose pa gabime, dhe nuk jemi përgjegjës për dëmet ose humbjet që rrjedhin nga përdorimi i saj.

16. Ligji Mbizotërues dhe Zgjidhja e Kontesteve

16.1 Këto Kushte dhe Rrethana do të jenë të udhëhequra dhe të interpretuara sipas ligjeve të Republikës së Kosovës.
16.2 Çdo kontest që rrjedh nga ose lidhet me këto kushte do të zgjidhet përmes një gjykate kompetente në Republikën e Kosovës.

17. Përgjegjësitë e Përdoruesit

17.1 Ju jeni përgjegjës për çdo veprim që ndërmerrni në platformën tonë dhe për çdo pasojë që mund të rrjedhë nga veprimet tuaja.
17.2 Ju gjithashtu jeni përgjegjës për të siguruar se veprimet tuaja nuk shkelin ligjet lokale, shtetërore ose ndërkombëtare.

18. Marrëdhëniet me Përdoruesit e Tjerë

18.1 Ne nuk jemi përgjegjës për veprimet e përdoruesve të tjerë në platformën tonë dhe nuk kontrollojmë komunikimet mes përdoruesve.
18.2 Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose humbje që rrjedh nga marrëdhëniet tuaja me përdoruesit e tjerë.

19. Shkeljet e Kushteve dhe Rrethanave

19.1 Në rast të shkeljeve të kushteve dhe rrethanave, ne kemi të drejtën të marrim masa, përfshirë, por jo kufizuar në pezullimin e llogarisë suaj ose ndërprerjen e shërbimeve.
19.2 Ne gjithashtu mund të ndërmarrim çdo veprim ligjor të domosdoshëm për të mbrojtur interesat tona.

20. Indemnizimi

20.1 Ju pajtoheni të mbuloni dhe të mbroni agjenda.com, drejtorët, punonjësit, partnerët dhe ofruesit e shërbimeve nga dhe ndaj çdo humbjeje, dëmi, gjobe, përgjegjësie dhe shpenzimesh (përfshirë tarifat dhe kostot ligjore) që rrjedhin nga ose janë të lidhura me çdo pretendim që ju keni përdorur Shërbimet në shkelje të të drejtave të palës tjetër, në shkelje të ndonjë ligji, në shkelje të ndonjë dispozite të Kushteve, ose çdo pretendim tjetër i lidhur me përdorimin tuaj të Shërbimeve, përveç rasteve kur ky përdorim është i autorizuar nga agjenda.com.

21. Kontakti

21.1 Për çdo pyetje ose sqarime rreth këtyre kushteve dhe rrethanave, ju mund të kontaktoni me ne në [email protected].

Kushtet e Përdorimit për Përdoruesit e Paregjistruar

1. Përdorimi si Përdorues i Paregjistruar

1.1 Përdoruesit që nuk janë të regjistruar mund të përdorin shërbimet e caktuara në aplikacionin tonë, përfshirë rezervimin e takimeve.

1.2 Përdoruesit duhet të japin informacione bazë për të kompletuar një rezervim, përfshirë emrin, mbiemrin dhe numrin e telefonit.

2. Mbrotja e të Dhënave

2.1 Ne do të marrim masat e duhura për të mbrojtur të dhënat personale që na jepni përmes aplikacionit tonë, edhe nëse nuk jeni përdorues të regjistruar.

2.2 Të dhënat tuaja do të përdoren vetëm për qëllimet e specifikuara, si rezervimet e bëra përmes aplikacionit tonë.

3. Përdorimi i të Dhënave

3.1 Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për qëllimet e komunikimit në lidhje me rezervimet e bëra.

3.2 Të dhënat tuaja nuk do të ndahen me palë të treta pa lejen tuaj të qartë, përveç në raste kur kjo është e nevojshme për të plotësuar një kërkesë ose transaksion.

4. Detyrat dhe Përgjegjësitë

4.1 Përdoruesit që nuk janë të regjistruar janë përgjegjës për të dhënat që ofrojnë dhe pranojnë se këto të dhëna janë të sakta dhe të plota.

4.2 Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë pasojë të përdorimit të aplikacionit nga përdoruesit e paregjistruar, përveç atyre që rrjedhin nga negligenca jonë e drejtpërdrejtë.

5. Ndryshimet në Kushtet e Përdorimit

5.1 Është përgjegjësia e përdoruesit të paregjistruar të jetë i njoftuar mbi kushtet dhe rrethanat e përdorimit.