Politika e Rimbursimit të Agjenda.com

1. Hyrje

1.1 Kjo politikë e rimbursimit është e integruar dhe përbën pjesë të pandashme të Kushteve të Përdorimit të Agjenda.com. Duke u regjistruar dhe duke përdorur shërbimet tona, ju pranoni të bindeni nga këto termat dhe kushtet, duke përfshirë këtë politikë të rimbursimit.

2. Asnjë Lloj i Rimbursimit

2.1 Ju njoftojmë që të gjitha pagesat e kryera për shërbimet e ofruara nga Agjenda.com janë përfundimtare dhe nuk janë të rimbursueshme. Kjo përfshin, por nuk është e kufizuar vetëm në, tarifat e abonimit mujor dhe çdo tarifë shtesë ose pagesë.

3. Konfirmimi i Pagesës

3.1 Duke kryer një pagesë, ju konfirmoni se keni lexuar dhe pranuar politikën tonë të rimbursimit dhe pranoni që nuk keni të drejtë të kërkoni rimbursim në asnjë rrethanë.

4. Përjashtimet e Ligjshme

4.1 Kjo politikë nuk ka për qëllim të anashkalojë ndonjë të drejtë të përcaktuar ligjërisht që mund të keni. Nëse ligjet lokale ose ndërkombëtare të shtetit tuaj kërkojnë ndonjë formë të rimbursimit, ato do të zbatohen.

5. Pyetje dhe Kontakt

5.1 Për çdo pyetje lidhur me këtë politikë të rimbursimit, ju lutemi të na kontaktoni në [email protected].